ค้นหา :

สนช.รับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มบทบัญญัติบางประการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนำส่งเงินภาษี
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
วันที่ข่าว : 19 ตุลาคม 2561
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มบทบัญญัติบางประการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนำส่งเงินภาษี และเพื่อให้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้(19 ต.ค.61) เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ได้กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการดำเนินการของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงการรับชำระเงินภาษี ประกอบกับปัจจุบันลักษณะการทำธุรกรรมของภาคเอกชนได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนำส่งเงินภาษี การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร และเพื่อให้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร จึงสมควรปรับปรุงวิธีการนำส่งเงินภาษีบางประเภทและการยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรให้สามารถดำเนินการด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี และปรับปรุงอัตราโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของประเทศมีความทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
ขณะที่สมาชิก สนช. ได้อภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายนี้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน โดยหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรกด้วยคะแนน 172 ต่อ 1 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน 21 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน มีกรอบการทำงาน 60 วัน
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 352
ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.
Rewriter : วีระเดช คชเสนีย์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
21/12/2561 21:03 น. นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยกำหนดมาตรการดูแลประชาชนอย่างตรงจุด
21/12/2561 21:01 น. นายกรัฐมนตรี ดีใจปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้า ขอให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมผลักดันโครงการศิลปกรรมชุมชน เพื่อสร้างศิลปะของไทยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ต่อยอดเชิงธุรกิจ
21/12/2561 20:42 น. รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
21/12/2561 20:31 น. เทศบาลนครระยอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมณฑลฮูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระหว่างองคกร
21/12/2561 20:22 น. จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา