ค้นหา :

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
PICTURE
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา
วันที่ข่าว : 13 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
วันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมลีลาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยศักยภาพทรัพยากรที่มีร่วมกันของแต่ละฝ่าย หารือร่วมกันในการ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมลายู ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้นำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีแผนความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปีงบประมาณ 2563 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูใน 4 ด้าน ประกอบด้วยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมลายู ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมลายู และให้ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งเชื่อมั่นว่าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูที่เข้มแข็มและยั่งยืน
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 1220
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th